เมทิลอะซิเตต

 • เมทิลอะซิเตท 99%

  เมทิลอะซิเตท 99%

  ● เมทิลอะซีเตตเป็นสารประกอบอินทรีย์
  ● ลักษณะ: ของเหลวใสไม่มีสีพร้อมกลิ่นหอม
  ● สูตรทางเคมี: C3H6O2
  ● ความสามารถในการละลาย: ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่ เช่น เอทานอลและอีเทอร์
  ● Ethyl acetate ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์และเป็นวัตถุดิบสำหรับการวาดภาพหนังเทียมและน้ำหอม